Số học 6

Kiến thức bài giảng lý thuyết Số học 6. Bài tập Số học 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Số học 6.

Các bài toán nâng cao về tập hợp số tự nhiên – Số học 6

Đây là bài thứ 1 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Tổng hợp 22 câu bài tập về tập hợp, tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan trong chương trình Toán lớp 6 phần số học. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố […]

15 bài toán tìm tập hợp ước chung

Dạng toán tìm tập hợp ước chung Bài 1: Tìm các tập hợp sau: a, UCLN (12;30)                     b, UCLN (8;9)                        c, UCLN (8;12;15)      d,UCLN (24;16;8 ) Bài 2: Tìm các tập hợp sau: a, UCLN (56;140)                   b, UCLN (24;84;180)              c, UCLN (60;180)       d,UCLN (15;19) Bài 3: Tìm các tập hợp sau: a, UCLN (16;80;176)  […]

19 bài toán tìm tập hợp bội chung

Dạng toán tìm tập hợp bội chung Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN (60;280)       b, BCNN(84;108)                   c, BCNN(13;15)         d, BCNN(10;12;15) Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN(8;9;11)        b, BCNN(24;40;168)              c, BCNN(40;52)         d, BCNN(42;70;180) Bài 3: Tìm các tập hợp sau […]