Số học 6

Kiến thức bài giảng lý thuyết Số học 6. Bài tập Số học 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Số học 6.

Bài tập về Bội chung, Bội chung nhỏ nhất – Số học 6

Hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập về Bội chung, Bội chung nhỏ nhất qua ví dụ có lời giải kèm bài tập tự giải. Nhắc lại khái niệm Bội chung là gì? Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. Bội chung của các số a, […]

Hướng dẫn học sinh làm bài tập về Ước chung lớn nhất – Số học 6

Hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập về Ước chung lớn nhất qua ví dụ có lời giải kèm bài tập tự giải. Chúc các em học tốt. Nhắc lại khái niệm Ước chung lớn nhất là gì? Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp […]

Hướng dẫn học sinh làm bài tập về Ước chung – Số học 6

Hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập về Ước chung qua ví dụ có lời giải kèm bài tập tự giải. Chúc các em học tốt. Nhắc lại khái niệm Ước chung là gì? Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. Ước chung của các số […]

Các bài toán nâng cao về tập hợp số tự nhiên – Số học 6

Đây là bài thứ 1 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Tổng hợp 22 câu bài tập về tập hợp, tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan trong chương trình Toán lớp 6 phần số học. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố […]