phiếu bài tập toán 5

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Đây là bài thứ 30 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,2m3 = ………….. dm3   2 3m2 3dm2= ……………m2   3 3925dm3 = …………… m3   4 7tạ 30kg=………tấn   5 5km 14m = …..km   6 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ 100m2 thu được […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29

Đây là bài thứ 29 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là………..   2 Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).   3  m = ………cm   4  1,75kg […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28

Đây là bài thứ 28 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 28 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,5 giờ =……..phút   2 4,75 phút = …giây   3 3,25 giờ =…….phút   4 2,3 giờ =………phút   5 Một người đi xe đạp với vận tốc 12,5km/giờ. Người đó đi quãng đường dài 20km hết ….giờ   6 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26

Đây là bài thứ 26 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 26 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 (1giờ 12phút + 3giờ 53phút) x3 = ………….giờ   2 (6giờ 36phút – 4giờ 45phút) : 3 = ………phút   3 Một ô tô đi được quãng đường dài 215km hết 4giờ. Vận tốc ô tô đó là………km/giờ   4 Nam […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24

Đây là bài thứ 24 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 24 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 5cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 3dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ……… dm3   2 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5dm; chiều rộng 6dm; chiều cao […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 3/8 dm3= ……………….cm3   2 7,3m3 = ……………….dm3   3 82m3m3 2dm3dm3 = ……………… dm3   4 Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3   5 Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3 .Thể tích […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21

Đây là bài thứ 21 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 21 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Hình hộp chữ nhật có ……….. đỉnh.   2 Hình hộp chữ nhật có ……….. cạnh.   3 Người ta thuê sơn tường xung quanh và trần một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m […]