phiếu bài tập toán 4

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 22 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. So sánh hai phân số cùng mẫu số. So sánh hai phân số khác mẫu số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 22 dưới đây:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21

Đây là bài thứ 21 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 21 môn Toán lớp 4: Rút gọn phân số. Quy đồng mẫu số các phân số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 21 dưới đây:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm: Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496; a) Các số chia hết […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 17

Đây là bài thứ 17 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5. …còn nữa * Download (click vào để tải về):

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn Toán lớp 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số. Bài 1: Viết kết quả tính vào chỗ chấm: Bài 2: Đặt tính rồi tính: Bài 3: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 14

Đây là bài thứ 14 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 14