phiếu bài tập toán 3

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23 – TOÁN 3 dưới đây:

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 18 môn Toán lớp 3: Tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. 1. Tính chu vi hình chữ nhật rồi viết kết quả vào ô trống Chiều dài 7cm 12cm 35dm 105m Chiều rộng 5cm 8cm 27dm 75m Chu vi 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước […]

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 15 môn Toán lớp 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia. 1. Đặt tính rồi tính 126 : 9                    345 : 9                720 : 9                   543 : 9                264 : 6 …………….       ………………     ……………….     ……………..     ……………….. …………….       ………………     ……………….     […]