Đề thi tiếng Anh 6

Đề kiểm tra giữa HK2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án, với cấu trúc, các dạng bài sát với chương trình học tiếng Anh 6 hiện hành. Thời gian làm bài 45 phút. I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently (1 point): 1. A. father         B. than          C. something        D. weathergirl […]