Series: Đề thi HSG Hóa 12

Tổng hợp đề thi HSG Hóa 12 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12.

Đề thi chọn HSG Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021. Thời gian: 180 phút (không kể thời giao đề). Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT. Môn Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021 môn Hóa Học, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 03/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Hóa Học, tỉnh Tây Ninh. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 07/10/2020. Buổi thi thứ nhất. Ngày thi 08/10/2020. Buổi thi thứ hai.

Đề thi chọn HSG Hóa cấp tỉnh THPT Quảng Ninh 2020-2021 bảng A

Đây là bài thứ 5 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2020-2021 môn thi Hóa Học – bảng A, tỉnh Quảng Ninh. Ngày thi 01/12/2020. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa TP Hải Phòng 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Hóa Học, thành phố Hải Phòng. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Bảng B. Ngày thi 03/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 8 bài.