Series: Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán dành cho học sinh khối 5 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2

Đây là bài thứ 2 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 2 môn Toán lớp 5 Bài Đề bài Đáp số 1 Trong các phân số: ; ; ; Phân số nào không thể viết dưới dạng số thập phân?   2 Cho Tìm ?   3 Tìm số tự nhiên x biết rằng :   4 Một hình chữ nhật có […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3

Đây là bài thứ 3 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 3 môn Toán lớp 5. Bài Đề bài Đáp số 1 Viết các số đo dưới dạng phân số tối giản vào chỗ chấm: 3m 17cm =….. m.   2 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m 7cm =………… cm   3 Bạn Mai có 30 quyển vở nhưng đã dùng […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 4 môn Toán lớp 5. Bài Đề bài Đáp số 1 Một ô tô trong 3 giờ đi được 144km. Hỏi với vận tốc như thếi 5 giơ đi được bao nhiêu km.   2 Một người làm trong 2 giờ được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5

Đây là bài thứ 5 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 5 môn Toán lớp 5. Bài Đề bài Đáp số 1 8 m 5 cm = …………. cm   2 60 hm2 8 m2= …………… m2   3 m = …..cm   4  tấn +   tạ = …….kg   5 Một con cá voi xanh cân nặng 240 tấn. Một con trâu cân nặng 400 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6

Đây là bài thứ 6 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 6 môn Toán lớp 5 Bài Đề bài Đáp số 1 5m 25cm= ……. cm   2 5 m2 6 dm2 =……..  dm2   3 66 m2 66cm2= …… cm2   4 ha +  ha = …. ha   5 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm m2 : 2 + 6 m2 = ….. m2   6 Viết phân […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7

Đây là bài thứ 7 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 7 môn Toán lớp 5 Bài Đề Đáp số 1 45ha 5dam2 =………….. m2   2 Viết phân số    thành số thập   3 Viết số hai trăm mười bảy phẩy năm.   4 Viết số thập phân gồm 30 chục, 1 đơn vị và bốn phần trăm.   5 Trong số […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 8 môn Toán lớp 5 Bài Đề 1 3km 20m =……………….m 2 230 cm2 =……………….m2. 3 15000 m2 = ………… hm2. 4 Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là……. 5 Biết 12,34 < x < 34, 12. Với x là số tự nhiên lẻ lớn nhất […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9

Đây là bài thứ 9 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 9 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Đổi : 3 tạ 50kg = … tạ.   2 Đổi : 75cm2 = ……. dm2   3 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5,06 ha …….. 5060 m2.   4 Đổi : 3 yến 56 dag = ……… hg.   5 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10

Đây là bài thứ 10 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 10 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 15m 7cm = …. m. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là…   2 32tạ 5kg = …. tạ. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là…   3 25m2 6 dm2 = …. m2. Số thập phân thích hợp […]