Series: Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán dành cho học sinh khối 5 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 8 môn Toán lớp 5 Bài Đề 1 3km 20m =……………….m 2 230 cm2 =……………….m2. 3 15000 m2 = ………… hm2. 4 Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là……. 5 Biết 12,34 < x < 34, 12. Với x là số tự nhiên lẻ lớn nhất […]