Series: Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán dành cho học sinh khối 3 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 15 môn Toán lớp 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia. 1. Đặt tính rồi tính 126 : 9                    345 : 9                720 : 9                   543 : 9                264 : 6 …………….       ………………     ……………….     ……………..     ……………….. …………….       ………………     ……………….     […]