Bài tập ôn hè Toán 8 lên 9 năm 2020

Bài tập ôn hè Toán 8 lên 9 dành cho học sinh lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9 năm học 2020-2021. Gồm 2 phần Đại số 8 và Hình học 8.

Bài tập giúp các em lớp 7 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 8 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị thật tốt cho năm học lớp 9.

Ôn tập Đại số 8 hè 2020

Bài 1: Thực hiện các phép toán sau:

a) (2x – y)(4x2 – 2xy + y2)

c) (2x3 – 21x2 + 67x – 60) : (x – 5)

e) (27x3 – 8) : (6x + 9x2 + 4)

b) (6x5y2 – 9x4y3 + 15x3y4) : 3x3y2

d) (x4 + 2x3 + x – 25) : (x2 + 5)

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + y)2 – (x – y)2

c) 98.28 – (184 – 1)(184 + 1)

b) (a + b)3 + (a – b)3 – 2a3

Bài 3: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, y

A = (3x – 5)(2x + 11) – (2x + 3)(3x + 7)

C = (x – 1)3 – (x + 1)3 + 6(x + 1)(x – 1)

B = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)

Bài 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 2x + 2y

d) x2 – 25 + y2 + 2xy

g) x2y – x3 – 9y + 9x

m) xz – yz – x2 + 2xy – y2

b) 2x + 2y – x2 – xy

e) a2 + 2ab + b2 – ac – bc

h) x2(x – 1) + 16(1 – x)

p) x2 + 8x + 15

c) 3a2 – 6ab + 3b2 – 12c2

f) x2 – 2x – 4y2 – 4y

n) 81x2 – 4

k) x2 – x – 12

Bài 5: Tìm x biết:

a) 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

d) (2x – 3)2 – (x + 5)2 = 0

b) 5x(x – 1) = x – 1

e) 3x3 – 48x = 0

c) 2(x + 5) – x2 – 5x = 0

f) x3 + x2 – 4x = 4

Bài 6: Chứng minh rằng biểu thức:

A = x(x – 6) + 10 luôn dương với mọi x.

B = x2 – 2x + 9y2 – 6y + 3 luôn dương với mọi x, y.

Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, B, C và giá trị lớn nhất của biểu thức D, E:

A = x2 – 4x + 1                B = 4x2 + 4x + 11                   C = (x – 1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)

D = 5 – 8x – x2                 E = 4x – x2 +1

Bài 8: Xác định a để đa thức: x3 + x2 + a – x chia hết cho (x + 1)2

Bài 9: Cho các phân thức sau:

A = \displaystyle \frac{{2x+6}}{{(x+3)(x-2)}}

D = \displaystyle \frac{{{{x}^{2}}+4x+4}}{{2x+4}}

B = \displaystyle \frac{{{{x}^{2}}-9}}{{{{x}^{2}}-6x+9}}

E = \displaystyle \frac{{2x-{{x}^{2}}}}{{{{x}^{2}}-4}}

C = \displaystyle \frac{{9{{x}^{2}}-16}}{{3{{x}^{2}}-4x}}

F = \displaystyle \frac{{3{{x}^{2}}+6x+12}}{{{{x}^{3}}-8}}

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của các phân thức trên xác định.

b) Tìm x để giá trị của các phân thức trên bằng 0.

c) Rút gọn phân thức trên.

Bài 10: Thực hiện các phép tính sau:

a) \displaystyle \frac{{x+1}}{{2x+6}}+\frac{{2x+3}}{{{{x}^{2}}+3x}}

c) \displaystyle \frac{x}{{x-2y}}+\frac{x}{{x+2y}}+\frac{{4xy}}{{4{{y}^{2}}-{{x}^{2}}}}

b) \displaystyle \frac{3}{{2x+6}}-\frac{{x-6}}{{2{{x}^{2}}+6x}}

d) \displaystyle \frac{1}{{3x-2}}-\frac{1}{{3x+2}}-\frac{{3x-6}}{{4-9{{x}^{2}}}}

Bài 11: Chứng minh rằng: 52005 + 52003 chia hết cho 13

Bài 12: Rút gọn biểu thức: A = \displaystyle \left[ {\frac{1}{{{{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}}}}-\frac{1}{{{{x}^{2}}-{{y}^{2}}}}} \right]:\frac{{4xy}}{{{{y}^{2}}-{{x}^{2}}}}

Bài 13: Chứng minh đẳng thức: \displaystyle \left[ {\frac{2}{{3x}}-\frac{2}{{x+1}}\left( {\frac{{x+1}}{{3x}}-x-1} \right)} \right]:\frac{{x-1}}{x}=\frac{{2x}}{{x-1}}

Bài 14: Cho biểu thức: \displaystyle A=\left( {\frac{1}{{x-2}}-\frac{{2x}}{{4-{{x}^{2}}}}+\frac{1}{{2+x}}} \right).\left( {\frac{2}{x}-1} \right)

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của biểu thức A tại x thoả mãn: 2x2 + x = 0

c) Tìm x để A = 1/2

d) Tìm x nguyên để A nguyên dương.

Bài 15: Cho biểu thức: \displaystyle B=\left( {\frac{{21}}{{{{x}^{2}}-9}}-\frac{{x-4}}{{3-x}}-\frac{{x-1}}{{3+x}}} \right):\left( {1-\frac{1}{{x+3}}} \right)

a) Rút gọn B.

b) Tính giá trị của biểu thức B tại x thoả mãn: |2x + 1| = 5

c) Tìm x để B = \displaystyle -\frac{3}{5}

d) Tìm x để B < 0
Bài 16: Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

\displaystyle M=\frac{{10{{x}^{2}}-7x-5}}{{2x-3}}

Bài 17: Giải các phương trình sau:

   a) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)

b) 3 – 4x(25 – 2x) = 8x2 + x – 300

c) \displaystyle \frac{{5x+2}}{6}-\frac{{8x-1}}{3}=\frac{{4x+2}}{5}-5

   d) \displaystyle \frac{{3x+2}}{2}-\frac{{3x+1}}{6}=2x+\frac{5}{3}

e) \displaystyle x-\frac{{2x-5}}{5}+\frac{{x+8}}{6}=7+\frac{{x-1}}{3}

Bài 18: Giải các phương trình sau:

a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 d) x2 – 5x + 6 = 0

b) (x2 – 4) – (x – 2)(3 – 2x) = 0 e) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x

c) (2x + 5)2 = (x + 2)2

Bài 19: Giải các phương trình sau:

a) \displaystyle \frac{1}{{x+1}}-\frac{5}{{x-2}}=\frac{{15}}{{(x+1)(2-x)}} d) \displaystyle \frac{1}{{x-1}}-\frac{{3{{x}^{2}}}}{{{{x}^{3}}-1}}=\frac{{2x}}{{{{x}^{2}}+x+1}}

b) \displaystyle \frac{{x-1}}{{x+2}}-\frac{x}{{x-2}}=\frac{{5x-2}}{{4-{{x}^{2}}}} e) \displaystyle \frac{7}{{8x}}+\frac{{5-x}}{{4{{x}^{2}}-8x}}=\frac{{x-1}}{{2x(x-2)}}+\frac{1}{{8x-16}}

c) \displaystyle \frac{{x+5}}{{{{x}^{2}}-5x}}-\frac{{x-5}}{{2{{x}^{2}}+10x}}=\frac{{x+25}}{{2{{x}^{2}}-50}}

Bài 20: Giải các phương trình sau:

a) |x – 5| = 3 d) |3x – 1| – x = 2

b) |–5x| = 3x – 16 e) |8 – x| = x2 + x

c) |x – 4| = –3x + 5

Bài 21: Giải các bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) (x – 3)2 < x2 – 5x + 4 f) x2 – 4x + 3 ³ 0

b) (x – 3)(x + 3) £ (x + 2)2 + 3 g) x3 – 2x2 + 3x – 6 < 0

c) \displaystyle \frac{{4x-5}}{3}>\frac{{7-x}}{5} h) \displaystyle \frac{{x+2}}{5}\ge 0
d) \displaystyle \frac{{2x+1}}{2}+3\ge \frac{{3-5x}}{3}-\frac{{4x+1}}{4} i) \displaystyle \frac{{x+2}}{{x-3}}<0

e) \displaystyle \frac{{5x-3}}{5}+\frac{{2x+1}}{4}\le \frac{{2-3x}}{2}-5 k) \displaystyle \frac{{x-1}}{{x-3}}>1

Bài 22: Chứng minh rằng:

a) a2 + b2 – 2ab ³ 0 d) m2 + n2 + 2 ³ 2(m + n)

b) \displaystyle \frac{{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}}{2}\ge ab e) \displaystyle (a+b)\left( {\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \right)\ge 4 (với a > 0, b > 0)

c) a(a + 2) < (a + 1)2
Bài 23: Cho m < n. Hãy so sánh:

a) m + 5 và n + 5 c) –3m + 1 và –3n + 1

b) –8 + 2m và –8 + 2n d) \displaystyle \frac{m}{2}-5\displaystyle \frac{n}{2}-5

Bài 24: Cho a > b. Hãy chứng minh:

a) a + 2 > b + 2 c) 3a + 5 > 3b + 2

b) –2a – 5 < –2b – 5 d) 2 – 4a < 3 – 4b

Bài 25: Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 10km/h. Sau đó lúc 8 giờ 40 phút, một người khác đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 30km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ.

Bài 26: Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18 km đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7 km. Người thứ hai mỗi giờ đi được 6,3 km nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. Hỏi người thứ hai đi trong bao lâu thì gặp người thứ nhất.

Bài 27: Lúc 6 giờ, một ôtô xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình 40km/h. Khi đến B, người lái xe làm nhiệm vụ giao nhận hàng trong 30 phút rồi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30km/h. Tính quãng đường AB biết rằng ôtô về đến A lúc 10 giờ cùng ngày.

Bài 28: Hai xe máy khởi hành lúc 7 giờ sáng từ A để đến B. Xe máy thứ nhất chạy với vận tốc 30km/h, xe máy thứ hai chạy với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy thứ nhất là 6km/h. Trên đường đi xe thứ hai dừng lại nghỉ 40 phút rồi lại tiếp tục chạy với vận tốc cũ. Tính chiều dài quãng đường AB, biết cả hai xe đến B cùng lúc.

Bài 29: Một canô tuần tra đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Tính vận tốc riêng của canô, biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

Bài 30: Một tổ may áo theo kế hoạch mỗi ngày phải may 30 áo. Nhờ cải tiến kĩ thuật, tổ đã may được mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày ngoài ra còn may thêm được 20 chiếc áo nữa. Tính số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch.

Bài 31: Hai công nhân nếu làm chung thì trong 12 giờ sẽ hoàn thành công việc. Họ làm chung trong 4 giờ thì người thứ nhất chuyển đi làm việc khác, người thứ hai làm nốt công việc trong 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm một mình thì bao lâu hoàn thành công việc.

Bài 32: Một tổ sản xuất dự định hoàn thành công việc trong 10 ngày. Thời gian đầu, họ làm mỗi ngày 120 sản phẩm. Sau khi làm được một nửa số sản phẩm được giao, nhờ hợp lý hoá một số thao tác, mỗi ngày họ làm thêm được 30 sản phẩm nữa so với mỗi ngày trước đó. Tính số sản phẩm mà tổ sản xuất được giao.

Bài 33: Hai tổ sản xuất cùng làm chung công việc thì hoàn thành trong 2 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi tổ phải hết bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công việc, biết khi làm riêng tổ 1 hoàn thành sớm hơn tổ 2 là 3 giờ.


Ôn tập Hình học 8 hè 2020

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc A = 600. Gọi E, F theo thứ tự là trung đIểm của BC và AD.

a) Tứ giác ECDF là hình gì?

b) Tứ giác ABED là hình gì? Vì sao ?

c) Tính số đo của góc AED.
Bài 2: Cho ΔABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) Chứng minh tứ giác BNCH và ABHN là hình bình hành.

b) ΔABC thỏa mãn điều kiện gì thì tứ giác BCNH là hình chữ nhật.

Bài 3: Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo (không vuông góc), I và K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M và N theo thứ tự là điểm đối xứng của điểm O qua tâm I và K.

a) Chứng minh rằng tứ giác BMND là hình bình hành.

b) Với điều kiện nào của hai đường chéo AC và BD thì tứ giác BMND là hình chữ nhật.

c) Chứng minh 3 điểm M, C, N thẳng hàng.
Bài 4: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F  lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường chéo AC cắt các đoạn thẳng BE và DF theo thứ tự tại P và Q.

a) Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.

b) Chứng minh AP = PQ = QC.

c) Gọi R là trung điểm của BP. Chứng minh tứ giác ARQE là hình bình hành.
Bài 5: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

b) Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác MNPQ là hình vuông?

c) Với điều kiện câu b) hãy tính tỉ số diện tích của tứ giác ABCD và MNPQ

Bài 6: Cho ΔABC, các đường cao BH và CK cắt nhau tại E. Qua B kẻ đường thẳng Bx vuông góc với AB. Qua C kẻ đường thẳng Cy vuông góc với AC. Hai đường thẳng Bx và Cy cắt nhau tại D.

a) Chứng minh tứ giác BDCE là hình bình hành.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh M cũng là trung điểm của ED.

c) ΔABC phải thỏa mãn điều kiện gì thì DE đi qua A.

Bài 7: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là trung điểm của AB.

a) Chứng minh ΔEDC cân

b) Gọi I, K, M theo thứ tự là trung điểm của BC, CD, DA. Tứ giác EIKM là hình gì? Vì sao?

c) Tính S ABCD, SEIKM biết EK = 4, IM = 6.
Bài 8: Cho hình bình hành ABCD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD.

a) Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh 3 đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh tứ giác EMFN là hình bình hành.
d) Tính SEMFN khi biết AC = a, BC = b.
Bài 9: Cho hình thang ABCD (AB//CD) , một đường thẳng song song với 2 đáy, cắt các cạnh AD, BC ở M và N sao cho MD = 2MA.

a) Tính tỉ số NB/NC.

b) Cho AB = 8cm, CD = 17cm. Tính MN?

Bài 10: Cho hình thang ABCD (AB//CD). M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD, gọi K là giao điểm của BM và AC.

a) Chứng minh IK // AB

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh: EI = IK = KF

Bài 11: Tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 12cm, BC = 9cm. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác , G là trọng tâm của tam giác.

a) Chứng minh: IG//BC

b) Tính độ dài IG

Bài 12: Cho hình thoi ABCD, góc A bằng 600. Qua C kẻ đường thẳng d cắt các tia đối  của tia BA và DA theo thứ tự E,  F.Chứng minh:

a) \displaystyle \frac{{EB}}{{BA}}=\frac{{AD}}{{DF}}

b) DEBD ~ DBDF

c) \displaystyle \widehat{{BID}}={{120}^{\circ }} (I là giao điểm của DE và BF)
Bài 13: Cho tam giác ABC và các đường cao BD, CE.

a) Chứng minh: ΔABD ~ ΔACE

b) Tính \displaystyle \widehat{{AED}} biết \displaystyle \widehat{{ACB}}={{48}^{\circ }}

Bài 14: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm. Gọi D là hình chiếu của H trên AC, E là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC.

b) Tính diện tích tam giác ADE

Bài 15: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 15cm, AC = 20cm, đường phân giác BD.

a) Tính độ dài AD?

b) Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tính độ dài AH, HB?

c) Chứng minh tam giác AID là tam giác cân với I là giao điểm của AH và BD

Bài 16: Tam giác ABC cân tại A, BC = 120cm, AB = 100cm. Các đường cao AD và BE gặp nhau ở H.

a) Tìm các tam giác đồng dạng với tam giác BDH.

b) Tính độ dài HD, BH

c) Tính độ dài HE
Bài 17: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau ở H. Gọi K là hình chiếu của H trên BC.Chứng minh rằng:

a) BH . BD = BK . BC

b) CH . CE = CK . CB

Bài 18: Cho hình thang cân MNPQ (MN //PQ, MN < PQ), NP = 15cm, đường cao NI = 12cm, QI = 16 cm.

a) Tính IP.

b) Chứng minh: QN ⊥ NP

c) Tính diện tích hình thang MNPQ.

d) Gọi E là trung điểm của PQ. Đường thẳng vuông góc với EN tại N cắt đường thẳng PQ tại K. Chứng minh: KN2 = KP . KQ

Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tạo A có AB = 15cm, AC = 20cm, đường cao AH.

a) Chứng minh: DHBA đồng dạng với D

b) Tính BC, AH.

c) Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ hình bình hành ADCE. Tứ giác ABCE là hình gì? Tại sao?

d) Tính AE.

e) Tính diện tích tứ giác ABCE.
Bài 20: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ B kẻ tia Bx ⊥ AB, tia Bx cắt tia AH tại K.

a) Tứ giác ABKC là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh: ΔABK đồng dạng với ΔCHA Từ đó suy ra: AB . AC = AK . CH

c) Chứng minh: AH2 = HB . HC

d) Giả sử BH = 9cm, HC = 16cm. Tính AB, AH.

Bài 21: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Đường cao AF, BE cắt nhau tại H. Từ A kẻ tia Ax vuông góc với AC, từ B kẻ tia By vuông góc với BC. Tia Ax và By cắt nhau tại K.

a) Tứ giác AHBK là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh: ΔHAE đồng dạng với ΔHBF

c) Chứng minh: CE . CA = CF . CB

d) ΔABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác AHBK là hình thoi.

Bài 22: Cho tam giác ABC, AB = 4cm, AC = 5cm. Từ trung điểm M của AB vẽ một tia Mx cắt AC tại N sao cho góc AMN = góc ACB.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔANM

b) Tính NC.

c) Từ C kẻ một đường thẳng song song với AB cắt MN tại K. Tính tỉ số MN/MK.

Bài 23: Cho ΔABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 5cm.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔCBD

b) Tính CD.

c) Chứng minh: góc BAC = 2.góc ACD

Bài 24: Cho tam giác vuông ABC (gócA = 90o), đường cao AH. Biết BH = 4cm, CH = 9cm.

a) Chứng minh: AB2 = BH . BC

b) Tính AB, AC.

c) Đường phân giác BD cắt AH tại E (D ∈ AC). Tính \displaystyle \frac{{{{S}_{{EBH}}}}}{{{{S}_{{DBA}}}}} và chứng minh: \displaystyle \frac{{EA}}{{EH}}=\frac{{DC}}{{DA}}

Bài 25: Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm F. Tia AF cắt BD và DC lần lượt ở E và G. Chứng minh:

a) ΔBEF đồng dạng với ΔDEA.

ΔDGE đồng dạng với ΔBAE.

b) AE2 = EF . EG

c) BF . DG không đổi khi F thay đổi trên cạnh BC.

Bài 26: Cho ΔABC, vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB ở D và cắt AC ở E. Qua C kẻ tia Cx song song với AB cắt DE ở G.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔCEG

b) Chứng minh: DA . EG = DB . DE

c) Gọi H là giao điểm của AC và BG. Chứng minh: HC2 = HE . HA

Bài 27: Cho ΔABC cân tại A (góc A < 90o). Các đường cao AD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: ΔBEC đồng dạng với D

b) Chứng minh: ΔDHC đồng dạng với ΔDCA Từ đó suy ra: DC2 = DH . DA

c) Cho AB = 10cm, AE = 8cm. Tính EC, HC.

Bài 28: Quan sát lăng trụ đứng tam giác (hình 1) rồi điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài tập ôn hè Toán 8 lên 9 năm 2020

a (cm) 6 10
b (cm) 3
c (cm) 5 7
h (cm) 8
Chu vi đáy (cm) 22
Sxq (cm2) 88

Bài 29: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có hai đáy ABC và A’B’C’ là các tam giác vuông tại A và A’ (hình 2).

Tính Sxq và thể tích của hình lăng trụ.

Biết: AB = 9cm, BC = 15cm, AA’ = 10cm.

Bài tập ôn hè Toán 8 lên 9 năm 2020

Chú ý:

Nếu không download được tài liệu các bạn vui lòng tải trên máy tính hoặc comment bên dưới hoặc  liên hệ qua email giasutienbo.com@gmail.com. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *